کتاب ها 

دکارت می گوید:من می اندیشم پس هستم،


من می گویم :من هستم پس می اندیشم

پروفسور محسن هشترودی

آثار انتشار یافته

*Les Espaces d’éléments à Connexion Projective Normales, Actualité Scientifique et Industrielles, No. 565,HERMANN, Paris1937.

*Les Espaces Normaux, université de Téhéran,1945.

*Les Connexions Normales, Affines et Weyliennes, Université de Téhéran,1948( Zème édition, 1970).

*Sur Les Espaces de Riemann, de Weyl et de Schouten, Université de Téhéran,1956(Zème édition, 1970).

*سایه ها(مجموعه شعرهای نووکهنه)،انتشارات صفی علیشاه ،تهران ۱۳۳۵ش.

*رساله ی شافیَه ی خواجه نصیر،پاورقی از تاریخ هندسه،یادنامه خواجه نصیر الدَین طوسی،مجلَد اول،تهران۱۳۳۶ش.

*جهان اندیشه-دانش وهنر ،انتشارات دهخدا،تهران۱۳۴۰ش.(چاپ دوم۱۳۵۰ش.با ملحقات جدید).

*خیام:ریاضی دان شاعر یاشاعرریاضی دان،مجله ی دانشکده ی ادبیات،شماره ۳۹،۱۳۴۲ش.

*اخترهای متناوب،یکان سال ،فروردین ۱۳۴۴ش.

*بنیان ریاضیات جدید،یکان سال، فروردین ۱۳۴۴ش.

*عددتربیعی فرما (پاسخ به یک پرسش)،یکان ،مجله ی ریاضیات،تیرماه ۱۳۴۴ش.

*تمرینهای ریاضیات مقدماتی-هندسه دوایر درصفحه ،انتشارات یکان،تهران ۱۳۴۵ش.

*نظریه ی اعداد،موسسه ی آموزش عالی آمار،تهران۱۳۴۹ش.

*سیر اندیشه بشر،انتشارات توکا(آزاده)،تهران ۱۳۵۶ش.(چاپ دوم ۱۳۵۷ش.وسوم ۱۳۶۲ش)

*اندیشه هایی درباره ی دانش وصنعت وهنر آینده،وکاربرد ریاضیات درآنها ،آشتی با ریاضیات،شماره ۳،پائیز ۱۳۵۶ش.

*مقالات کثیری در نشریه ی “فضا”(این مجله بین سالهای ۵۷-۱۳۴۵ش.چاپ میشده).

*مصاحبه باروزنامه ها ی کیهان واطلاعات وبرنامه های رادیوئی وتلویزیون.

*تعمیم روش خیام در حل معادلات جبری به معادله ی درجه ی چهارم،تمرین۱۵۹کتاب تمرینهای ریاضیا ت مقدماتی.

*فضای چهاربعدی دوایر،علی رضا امیر معز،یکان ،آذر ۱۳۵۵ش،صفحات۱۱و۹-۲۸۸ (تعریف حاصلضرب عددی دودایره ،کتاب هندسه دوایر درصفحه).

*بررسی مساله ای از استاد هشترودی وتعمیم آن ،جعفر آقایانی چاوشی،یکان،آذر ۱۳۵۵ش، صفحات۳۱-۲۳۰ (مسأله ی شماره ی۱۸۷،کتاب تمرینهای ریاضیات مقدماتی ).

*هندسه ی پوشه ها،علی رضاامیر معز ،آشتی با ریاضیات،شماره ی۱،۱۳۵۷ش،صفحات۷-۲ (مطالب کلاس درس).

*Projective geometry and Riemann’s mapping problme, Shiing-Shen Chern & Shanyu Ji,Math.Ann.302,582-600,1955

*تعریف نوعی التصاق که تعمیمی از هندسه ی تصویری رابدست می داد،رساله ی دکتری.

*سخنرانی امید علی شهنی کرم زاده تحت عنوان:در سی ویکمین کنفرانس ریاضی کشور (دانشگاه تهران )ساعت۸مورَخ۷/۶/۱۳۹۷ش.(روش مگسی کلاس درس).

مقالات تحقیقی

*Les Espaces d’Eléments à Connexions Affines Normales.

*Les Espaces d’éléments à Connexions Weylienne Normale.

*Sur une Classe d’espaces de Weyl.

*Les Champs Fondamentaux et les champs Potentiels d’un Espace de Riemann.

*Sur les Espaces de Schouten.

*Les Figures Auto-Isomorphes de l’espace Ordinaire.

*Les Champs principaux Généralisés d’un Espace de Riemann.

*Les Équations Différentielles d’Euler Généralisées.

*La Déductibilité des Fonctions Harmoniques et la Transformation de Moutard Généralisée.

*Sur les Fractions Continues.

*Les Cas d’Intégrabilité de l’équation Riccati.

*Espaces de Riemann Admettant un potentiel de Ricci.

*Espaces de Riemann Admettant un potentiel de Strict Ricci.

*Connexions Métriques Conservent les Cercles ou les Sphères.

*Sur les Figures Auto-Involutives et Quelques Équations Fonctionnelles.

*Sur les transformations de Contact qui Conservent une Congruence et les Courbes Parallèles Généralisées. Sur les transformations de Contact qui Conservent un Complexe et les Surfaces parallèles Généralisées.

*On the Multivalent Logics.

*On the sign-events of Camap and Semantics.

*On the Topological Invariants.

*On the Dynamical Trajectoires.

منابع

به غیر ازتمام نواردی که درمتن به نوعی از آنها یاد شد،عبارتند از:

*خط هفتم(نشریه ی کانون صنفی دانشجویان ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد)،دی ماه ۱۳۷۸ش.

*نشرریاضی ،فروردین ۱۳۶۸ش،مرداد۱۳۷۰ش.وآبان۱۳۷۴ش.

*کلک,،تیر -مهر۱۳۷۵ش.

*نشریه ی کتابخانه ی ملی تبریز،آبان ۱۳۵۵ش.

*دانشمند،تیرماه۱۳۶۹ش.

*تهران مصور،۱۳۳۵ش.

*راهنمای انجمن ریاضی ایران ،۱۳۷۲ش.

*یادنامه ی مهندس کاظم حسیبی،نویسنده وناشر:حسین اعرابی،۱۳۷۰ش.

*سفرنامه ی میرزا فتاح خان…،فتح الدین فتاحی ،چاپخانه ی بانک بازرگانی،۱۳۴۷ش.

*سالنامه ی دنیا،شماره ی۲۵،۱۳۴۸ش.

*اشعه ی کیهانی ،(کاشون،ژونو،دودن)ترجمه ی: جوادرهنما ،(سازمان نشر فرهنگ انسانی)،مطبوعاتی فریدون علمی،؟۱۳۴ش.

*بررسی در علوم،جلد چهارم(آخر)،انتشارات دهخدا،۱۳۴۹ش.

*سالنامه ی دبیرستان پهلوی،۱۳۳۳ش.

*بزم شاعران،مهدی سهیلی،انتشارات جاویدان،۱۳۴۶ش.