اعضا و همكاران 


فريبا هشترودي

فريبا هشترودي

مسئول انجمن محسن هشترودی

Fariba Hachtroudi

ایمیل

فرانسواز لوفور

معاون رئیس و خزانه دار

Françoise Lefevre

ایمیل
مایده زارعی

مایده زارعی

عضو دفتر انجمن و دستیار فریبا هشترودی

maedeh zarei

ایمیل
کریستین فَرو

کریستین فَرو

روابط عمومی در فرانسه

Christine Faraut

ایمیل
ایراندخت صالحی

ایراندخت صالحی

مشاور سازمان های غیردولتی در ایران

Irandoukht Salehi

ایمیل

سندرا مرتیر

نماینده انجمن در هندوستان

Sandra Martyrs

ایمیل

علی نوذر

مترجم و مشاور حقوقی

Ali Nowzar Taieb

ایمیل

كاميار عابدي شال

نویسنده و مشاور ادبی در ایران

Kamyar Abedishal

ایمیل

دیلان کولا

کاراموزه دستیار، دانشجوی فرانسوی در دانشگاه تهران

Dylan Colas

ایمیل