معرفی پروژه

 

بدنبال استقبال شایانی که از نخستین برگزاری مراسم اهدا این جایزه در “پوندیشری” هند بعمل آمد، بر ان شدیم تا در برگزاری آینده این مراسم نگاهی به سوی ایران نیز داشته باشیم. این برنامه که در پایان سال ۲۰۱۴ و آغاز ۲۰۱۵ صورت خواهد گرفت شامل رویدادی دوگانه است.

مبتکر و آغازگر این رویداد فرهنگی هنری، خانم فریبا هشترودی نویسنده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه سوربن پاریس است. وی بنیانگذار انجمن محسن هشترودی ، ریاضی دان، معرفت شناس و شاعر ایرانی است که در سال ۱۹۷۶ چشم از جهان فروبست. منظور از تشکیل این انجمن، پیگیری و اشاعه اندیشه های انسان دوستانه هشترودی است.

عنوان «گیتانجالی»، نمادی است که بُردی جهانی دارد و نشانی است ازگرامی داشت هرگونه مقاومت مبتنی بر هنر. رابیندرانات تاگور و محسن هشترودی هر دو آموزش را در سرلوحه اهداف خود قرار داده بودند، به گونه ای که در سراسر زندگی خویش از تلاش در راه دفاع از ارزشهائی که در آن همداستان بودند دمی نیاسودند. این ارزشها همانا صلح طلبی، مدارا و پرهیز از تعصب، آزادی های فردی و جمعی، برابری زن و مرد و آزادی آگاهی و اندیشه بود.

اهداف پروژه

– ترویج زبان فرانسه وایجاد پلی بین کشورهای شمالی و جنوبی از سویی و میان خود کشورهای جنوبی از سوی دیگراز طریق مبادلات هنری، ادبی، زبان شناختی ویادآور میشود که درهمایش آینده راه بر مبادلات علمی نیزگشوده است.

– تلاش در راه اقدامات اجتماعی-آموزشی از محورهای اصلی دیگر این پروژه است و از هم اکنون در این راستا طرح هایی فراهم آمده و همیارانی نشانه و تعیین شده اند۲ و درهمایش آتی ، اصل فرهنگ برای همه از اولویت ها خواهد بود.

دستاوردهای پروژه

– با برگزاری گیتانجالی در سال ۲۰۱۲ انجمن محسن هشترودی به اقدامی دست زد که اثرآن بین المللی بود و باز گشای راه هائی نو شد، آنهم در موقعیت وخیم اقتصادی اروپا.

– انجمن محسن هشترودی شامل شبکه ای است از همیارانی که از افق هایی گوناگون آمده اند، از نویسندگان و کتاب خوانان گرفته تا شخصیت ها، هنرمندان، آموزشگران، کارفرمایان، نهادهای دولتی و خصوصی و غیره همگی به پایمردی ما شتافته اند

– برای برگزاری گیتانجالی دوم، شرکت ها، حامیان و سایر نهادهایی که کمک مالی کرده بودند، اعضای نیکوکار انجمن و دوستان پروژه همگی آمادگی خود را جهت شرکت و حضور در همایش فرانسوی-هندی-ایرانی گیتانجالی آینده اعلام داشته اند.

این بار رویداد با ویژگی سه گانه خود حضور فرهنگی ایران را در فرانسه پررنگ تر می کند، از این روی که در سده گذشته و پیش ازاشاعه فرهنگ آمریکایی در جامعه ایران، زبان فرانسه زبان فرهنگ بود و بعنوان زبان خارجی اول در مدارس تدریس میشد.

۱. گیتانجالی یا «تحفه ای از غزل» برگرفته از نام این شاهکار منظوم رابیندرانات تاگور شاعر بلند پایه هند و برنده جایزه ادبی نوبل است

۲. بعنوان مثال میتوان از کمک به نهاد غیر دولتی «پس ازمدرسه» در پوندیشری (رجوع شود به تارنما) یا پشتیبانی از کوشش های بی دریغ شهردار جوان شهر کلات در ایران خانم سامیه بلوچزه و همچنین پیش بینی یارانه برای تدریس فرانسوی به دانشجویان هندی یاد کرد.

درعین حال پل های فرهنگی و تاریخی که ایران و هند را بهم وصل میکنند از یاد نبرده ایم ، زیرا همچنانکه می دانیم زبان دربار شاهان هند ( تا قبل از تسلط انگلیس بر هند) زبان پارسی بود و هم از این روست که حافظ میگفت :

شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود

– سازماندهی و هئیت ژوری

ساختار همایش اول بطورکلی در همایش دوم حفظ می شود. شاید فقط اندک تصرفی، با توجه به تجربه پوندیشری و شرایط کنونی، ایران لازم آید.

– یک جایزه ادبی

این جایزه نامه پرآوازه سیمین بهبهانی۱ را برخود دارد و به دو نویسنده ی فرانسه زبان و فارسی زبان تعلق خواهد گرفت که اثر هریک از آنها و همانند اثر برنده هندی سال ۲۰۱۲ ترجمه و نشر خواهد یافت.

– یک جشنواره فرهنگی

بدنبال جایزه ادبی اشکال دیگرهنر نیز در این همایش راه می یابند از جمله سینما، هنرهای گرافیک، موسیقی، آواز و رقص که این رویداد را همراهی می کنند و شرکت در آن برای همگان آزاد است.

-۱ سیمین بهبهانی در جایی گفته بود که شاعر شدن خود را مدیون محسن هشترودی است

– در همایش آینده دری بسوی علوم نیز گشوده شده است

اصولا توجه به علوم که خود در اساسنامه انجمن محسن هشترودی مندرج است در این همایش با پرداختن به مایه ی « شعر و ریاضیات در تلاقی گاه زبان ها» تبلور می یابد.

در زمینه هایی پربار و ارزشمند ، بزرگان جهان علم و ادب و فلسفه و « معرفت شناسی » حضور خواهند یافت، از جمله شخصیت هایی بارز از فرهنگ های کشورهای سه گانه ، نظارت معنوی و حسن انجام رویداد را بر عهده دارند.

– رویدادی که در دو مرحله انجام می پذیرد.

بدین معنی که نخستین مرحله رویداد آینده در پایان سال جاری یا آغاز سال آتی بر گزار خواهد شد و شاید اقبال آنرا داشته باشیم که این یرگزاری دردانشگاه سوربن پاریس باشد که بهترین مکان ممکن برای این مراسم است، و در همان گرماگرم ، دنباله آن در بمبئی در سال ۲۰۱۵ ادامه می یابد.

– برای نادیده گرفتن مرزها.

یک تارنمای سه زبانه ویژه این رویداد در دست تهیه است تا بتوان برنامه های اجتماعی-آموزشی موردنظر را پی گیری کرد و تارنمای دیگری که ویژه اسناد است، در پاریس و بمبئی عموم را در جریان اخبار رویداد قرارخواهد داد.

به اشتراک بگذارید