معرفی عکاسی جهانگرد و جهاندیده : لوران پترز 

 

 

خوشوقتیم که در این دیدار نخست، آثار لوران پترز Laurent Peters عکاس پرسابقه ای را در معرض تماشای شما دوستان بگذاریم که از قضا خود از پایه گذاران انجمن پروفسور هشترودی بوده و به مدت یک دهه دبیرکلی آنرا بر عهده داشته است. او بیش از سی سال در سراسر جهان به ویژه در آسیا، به کار عکاسی پرداخته است و سبک او در عکاسی مبتنی بر ” غافلگیر کردن لحظه ” است. شاید ذکر این نکته بیجا نباشد که این عکاس فریفته ی زبان ماست و فارسی را نیک میداند.
لوران پترز سالها برای آژانس معروف گاما کارکرده و عکسهای وی زینت بخش بسیاری از روی جلدهای مج ت تراز اول اروپا بوده است. شما میتوانید هم اکنون با رفتن روی تارنمای او www.laurentpeters.com عکس دلخواه خود را به هر قطع و اندازه انتخاب کنید و چنانچه خواسته باشید در قابی زیبا سفارش دهید.

برای کسانی که تنوع و گوناگونی پرغنای این جهان را دوست داشته و پاس میدارند فرصتی است تا باز نگاهی تازه بدان افکنند و نشسته بر بال خیال، دیارهند و شیلی را پشت سر نهاده و با گذار از ایران زمین، یمن و چین و ژاپن و سوریه و … را در نوردند. سپاس که این سامانه را ببینید و به دوستان خود بشناسانید.

 

به اشتراک بگذارید