آغازگر این هدف ، خانم فریبا هشترودی است که در سال ۲۰۰۹ پس از سفر خود به ایران به فکر آن افتاد. خواست او به ثبت رساندن بنیاد هشترودی در ایران بود، آرزویی که ناکام ماند.
در واقع انجمنی که ۲۰ سال پیش تاسیس شده بود و میبایست تبدیل به بنیاد شود، همچنان انجمن ماند و بنیاد نشد که نشد! آرزوی فریبا هشترودی ترویج اندیشه های انسان دوستانه پروفسور هشترودی ریاضی دان، معرفت شناس و شاعر ایرانی بود. هدف پروژه گیتانجالی زدن پل فرهنگی میان کشورهای شمالی و جنوبی از سویی و کشورهای جنوبی از سوی دیگر بود تا بدین ترتیب تبادلات فرهنکی و هنری بیش از پیش برقرار شود و بدنبال آن تبادلات علمی نیز صورت پذیر گردد و دراین رهگذر زبان فرانسوی نیز جانی تازه بگیرد، همان زبان فرانسوی که زبان نویسندگی خانم هشترودی است و سال ها زبان اهل فرهنگ و روشنفکری ایران بوده است. وعده و وعیدها و حدسیاتی که بر اساس آنها جامعه ایران میرفت تا دگرکونی هایی مثبتی به خود ببیند، تحقق نیافتند و ثبت انجمن محسن هشترودی در ایران جامه عمل به خود نپوشید

پيام خوش آمد گويي و مراسم افتتاحيه توسط ششي طهرو

دیپلمات هندی و وزیر سابق دولت، فرانسه زبان، رمان نویس سرشناس زبان انگلیسی.