مقاله هایی درباره دكتر هشترودی

عکس از مهندس امیدوار

دانش گستر – امیرحسین آریان پور

در گذشت نابغه – دکتر مهدی روشن ضمیر

دکتر هشترودی یگانه آموزگار من ـ عباس صدوقی

دکتر محسن هشترودی بنیانگذار نگرش فلسفی به علم ـ هادی سودبخش

هشترودی، شعوری فکور بر گذر زمان ـ دکتر محمد علی نجفی