منشور انجمن 

 

جهل ریشه همه بدیهاست. علم مرحله ایست برای رسیدن به رهایی، ولی ابزار غیر قابل گذشت برای نیل به آزادی قطعی، همانا تحمل است. چون دگماتیسم، ولو صورتی به ظاهر علمی داشته باشد، میتواند به وجود آونده ی بدترین فاجعه ها باشد، همچنان که تا به حال بوده استپروفسور محسن هشترودی

انجمن محسن هشترودی (= مها) مُصمّم است به اندیشهء استاد فقید، محسن هشترودی (۱۳۵۵ – ۱۲۸۶) و فادار بماند : تحمل، شرط غیر قابل گذشتِ رشد معنوی به طور علم، و پیشرفت دانش به طور خاص است. مها انجمنی است که رشد و توسعه اش به باز بودن فکر و روحیهء تحمل و مدارا تکیه دارد. از این رو، ناچار از پیروی اکید از منشوری است که عمل به آن ضامن اصول اخلاقی اش باشد :

در انجمن «مها» تعصب ورزی از هر نوع آن، به هیچ شکل مجاز نیست.

بهره برداری فردی و گروهی به هیچ صورت در «مها» روا نیست.

  انجمن «مها» نمی‌تواند در گروه‌ها ودسته هایی که قانون یا ایدئولوژی آن‌ به خلاف دو  نکتۀ بلا باشد, هیچ نوع معرّف یا نماینده ای داشته باشد.

انجمن «مها» مخالف هر نوع تبعیض نژادی، جنسیتی، طبقاتی و غیره است.

انجمن «مها », طرفدار آزادی اندیشه و بیان است.

 انجمن «مها» در نظارت برآن دسته از تکاپوهای علمی که برای انسان و محیط زیانبار باشد، هوشیار خواهد ماند.

انجمن «مها» مدافع ارزش‌های عُرفی است.