میزگرد ها به ترتیب زیر هستند ، اما به زبان فرانسوی.