گالری تصاویر

از مدرسه دارالفنون ایران تا دانشگاه سربن فرانسه | ۱۲۹۹- ۱۳۰۹


اقامت تحقیقاتی پروفسور محسن هشترودی به دانشگاه پرینستون آمریکا | ۱۳۳۰


محسن هشترودی در دانشگاه های ایران به همراه دانشجویانش


محسن هشترودی در محل کارش در دانشگاه تهران | ۱۳۴۰ – ۱۳۵۰


کنفرانس ریاضی در روسیه سال ۱۳۴۹


محسن هشترودی به همراه همسرش و صادق هدایت