گالری تصاویر

از مدرسه دارالفنون ایران تا دانشگاه سربن فرانسه|۱۹۲۰ـ۱۹۳۰

اقامت تحقیقاتی پروفسور محسن هشترودی به دانشگاه پرینستون آمریکا

محسن هشترودی در دانشگاه به همراه دانشجویانش

محسن هشترودی در محل کارش در دانشگاه

کنفرانس ریاضی سال ۱۹۷۰

محسن هشترودی به همراه همسرش و صادق هدایت