جهل ریشهء همه بدی‌هاست. علم مرحله ایست برای رسیدن به رهایی، ولی ابزار اساسی برای نیل به آزادی قطعی، همانا بردباری‌ است. دگماتیسم، ولو صورتی به ظاهر علمی داشته باشد، به وجود آورندۀ بدترین فاجعه ها خواهد بود ؛ همچنان که تا به حال بوده است.

پروفسور محسن هشترودی

منشور انجمن

انجمن محسن هشترودی (= مها) مُصمّم است به اندیشهء استاد فقید وفادار بماند : برای او، بردباری و عشق به دانش‌پژوهان که آینده را رقم می‌زنند، شرط اساسی رشد معنوی و پیشرفت دانش است. مها انجمنی است که رشد و توسعه اش به باز بودن فکر و روحیهء تحمل و مدارا تکیه دارد. از این رو بنیان‌گذاران و اعضا ملزم‌اند از بند‌های منشور اخلاقی انجمن اکیدا پیروی کنند: ی

 

  •  در انجمن «مها» تعصب ورزی از هر نوع آن، به هیچ شکل مجاز نیست. ی
  • بهره برداری فردی و گروهی به هیچ صورت در «مها» روا نیست. بی –
  • انجمن «مها» نمی‌تواند در گروه‌ها ودسته هایی که قانون یا ایدئولوژی آن‌ به خلاف دو  نکتۀ بالا باشد, هیچ نوع معرّف یا نماینده ای داشته باشد. ی
  •  انجمن «مها» مخالف هر نوع تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی، طبقاتی و غیره است. ا –
  •  انجمن «مها », طرفدار آزادی اندیشه و بیان است.
  • انجمن «مها» در نظارت برآن دسته از تکاپوهای علمی که برای انسان و محیط زیان‌بار باشد، هوشیار خواهد ماند. ا
  •  انجمن «مها» مدافع ارزش‌های مدنی و جدایی دین از سیاست است.