جهل ریشه‌ی همه بدی‌هاست. علم مرحله‌ایست برای رسیدن به رهایی، ولی ابزار اساسی برای نیل به آزادی قطعی، همانا بردباری‌ است. دگماتیسم، وَلو صورتی به ظاهر علمی داشته باشد، به وجود آورنده‌ی بدترین فاجعه‌ها خواهد بود ؛ همچنان که تا به حال بوده است.

پروفسور محسن هشترودی

منشور انجمن

بنیاد محسن هشترودی (= مها) مُصمّم است به اندیشه‌ی استاد فقید وفادار بماند : برای او، بردباری و عشق به دانش‌پژوهان که آینده را رقم می‌زنند، شرط اساسی رشد معنوی و پیشرفت دانش است. مُها بنیادی‌ است که رشد و توسعه‌اش به باز بودن فکر و روحیه‌ی تحمل و مُدارا تکیه دارد. از این رو بنیان‌گذاران و اعضا ملزم‌اند از بند‌های منشور اخلاقی انجمن اکیدا پیروی کنند:

 

  •  در بنیاد محسن هشترودی تعصب‌ورزی از هر نوع آن، به هیچ شکل مجاز نیست.
  • منفعت‌طلبی شخصی و گروهی به هیچ صورت در «مها» روا نیست.
  • بنیاد نمی‌تواند در گروه‌ها ودسته هایی که قانون یا ایدئولوژی آن‌ به خلاف دو  بند بالا باشد, هیچ نوع معرّف یا نماینده‌ای داشته باشد.
  • بنیاد «مها» مخالف هر نوع تبعیض نژادی، دینی، جنسیتی، طبقاتی و غیره است.
  • بنیاد «مها », طرفدار آزادی اندیشه و بیان است.
  • بنیاد «مها» در نظارت برآن دسته از تکاپوهای علمی که برای انسان و محیط زیست زیان‌بار باشد، هوشیار خواهد ماند.
  • بنیاد «مها» مدافع ارزش‌های مدنی و جدایی دین از سیاست است.