اعضای افتخاری و حامیان

بنیاد محسن هشترودی

  • دکتر محمد جمشیدی — اعضای افتخاری و حامیان
  • جواد فرید — اعضای افتخاری و حامیان
  • ژاک دوبوک  — اعضای افتخاری و حامیان
  • لیلیا وانیک سالگادو، سباستیائو سالگادو — اعضای افتخاری و حامیان
  • محمد عطاردیان — اعضای افتخاری و حامیان