آیین‌نامه‌ی کانون ایران

  1. مجوز امتیاز مجله هفتگی «نامه کانون ایران» به نام دکتر محسن هشترودی – ۱۳۲۱،۰۴،۲۹
  2. اساس‌نامه کانون ایران به مدیریت دکتر محسن هشترودی – ۱۳۲۱
  3. بخشی از آئین نامه کانون ایران به مدیریت دکتر محسن هشترودی ۱ – ۱۳۲۱ (شامل ۵ سند)
  4. دستخط محسن هشتردی جهت درخواست از وزارت فرهنگ برای صدور امتیاز نامه کانون ایران به نام وی – ۱۳۰۱.۰۴

تیتر بخشی از آئین نامه کانون ایران به مدیریت دکتر محسن هشترودی

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۲۱