رونوشت شناسنامه

  1. رونوشت شناسنامه محسن هشترودی – 1321.04.22

تیتر گواهی‌نامه محسن هشترودی از دانشکده هنر و علوم دانشگاه بزانسون- فرانسه

مکان Bibliothèque National | Téhéran | Iran

سال ۱۳۱۲