ریاست دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران

  1. درخواست از وزیر فرهنگ برای امضای حکم انتصاب دکتر محسن هشترودی به سمت ریاست دانشکده علوم- 1336.03.11

تیتر سمت ریاست دانشکده علوم

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۳۶