فایل صوتی جلسه‌‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی عطا امیدوار

تیتر فایل صوتی جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه‌ی عطا امیدوا

مکان دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سال فروردین ۱۳۵۱