معافیت از پرداخت شهریه

  1. تصدیق ‌اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، مبنی بر معافیت محسن هشترودی از پرداخت شهریه مدرسه طب – 1307.02.18

تیتر تصدیق ‌اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، مبنی بر معافیت محسن هشترودی از پرداخت شهریه مدرسه طب - 1307.02.18

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۰۷