بنیاد محسن هشترود

به ما بپیوندید !

از سال ثبت بنیاد (۱۳۷۴ در فرانسه) متعهد به اهداف‌مان هستیم.

بیشتر بدانید
 • • دختر ≡ پسر

  آموزش دخترها، برابری در حقوق.

 • • آموزش و پرورش

  آموزش = دانش + روش = رهایی

 • • توسعه‌ی پایدار

  آینده = جهان مشترک + مسئولیت + همکاری

 • • علم و هنر

  پژوهش = آفرینش + همسویی + تکامل

 • مو-ها پشتیبانی می‌کند

  از معلمان، دبیران و محققان به ویژه در زمینه‌ی علوم و محیط زیست

 • مو-ها حمایت می‌کند

  از جوامع فرانسه‌زبان | منشور آموزش جهانی
  برابری زن و مرد | گفت‌‌وگوی بین فرهنگ‌ها | محیط زیست

 • مو-ها دفاع می‌کند

  از حقوق زنان | از کودکان بی‌سرپناه و جوانان مستعد

هیچ چیز بدون شما امکان‌پذیر نیست
چراکه هیچ عمل و هدفی به تنهایی به سرانجام نمی‌رسد

چگونه اقدام کنیم؟

هر قدمی، با هر امکانی و به هر گونه‌ای کارساز خواهد بود.

بیشتر بدانید
 • توانایی‌ها، دانش و تخصّص خود را به اشتراک بگذارید :

  ترجمه، نوشتن مقاله، دریافت حمایت مالی یا کار داوطلبانه، برقراری ارتباط ما با افراد شایسته‌ی دیگر.

 • عضو شوید:

  عضویت شما اولین گام برای تعهد و همبستگی‌است، ساده‌ترین روش برای شرکت در موفقیت عملکرد‌هاست. اعضای ما ارزش‌ها و عملکرد‌های بنیاد محسن هشترودی را ترویج می‌دهند.

 • کمک مالی

  تمامی دست‌اندرکاران مو-ها داوطلبانه کار می‌کنند. بنیاد هزینه‌های دفتری خود را به حداقل رسانده است و فقط از طریق تعهدات اعضای خود پابرجاست. کار داوطلبانه، دَهِش‌ها و کمک‌های مالیْ استقلال بنیاد را تضمین می‌کند.

پروفسور هشترودی

پویانمایی ساخته‌ی فرخ یکدانه (زیرنویس‌شده توسط اعضای بنیاد)

آرشیو پروفسور

با دست‌اندرکاران بنیاد آشنا شوید

کلیک کنید
 • کنفرانس و میز گرد ۱۱ مارس ۲۰۲۴ در شهرداری لیون