دعوتنامه به سخنرانی

  1. دعوت اداره سرپرستی محصلین ایرانی در فرانسه از محسن هشترودی برای شرکت در سخنرانی ابوالحسن بهنیا با موضوع «مقایسه فنی و اقتصادی جاده با راه آهن» – 1313.10.08

تیتر سخنرانی

مکان کتابخانه‌ی ملی | تهران | ایران

سال ۱۳۱۳