Portfolio Category: سندها

Document officiels du Professeur Mohsen Hachtroudi

معافیت از پرداخت شهریه

تصدیق ‌اداره تفتیش وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، مبنی بر معافیت محسن هشترودی از پرداخت شهریه مدرسه طب – 1307.02.18

مدرک دانشگاهی

گواهی‌نامه محسن هشترودی از دانشکده هنر و علوم دانشگاه بزانسون- فرانسه – 1312.03.23

دعوتنامه به سخنرانی

دعوت اداره سرپرستی محصلین ایرانی در فرانسه از محسن هشترودی برای شرکت در سخنرانی ابوالحسن بهنیا با موضوع «مقایسه فنی و اقتصادی جاده با راه آهن» – 1313.10.08

پایان نامه

درخواست محسن هشترودی از اداره سرپرستی محصلین اعزامی برای دادن مهلت جهت اتمام رساله خود و موافقت وزارت معارف با آن – 1311.05.29  (شامل 2 سند)