Croisée

در تقاطع زبان‌ها

در تقاطع زبان‌ها گفت‌وگوی میان‌فرهنگ‌ها: ایران، فرانسه و هند ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ مطابق با ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ بنیاد محسن هشترودی (مُها) در آوریل ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) همایش «در تقاطع زبان‌ها؛ ...