انجمن مفاخر

انجمن مفاخر

بازخوانی اندیشه‌های دکتر محسن هشترودی   بازخوانی اندیشه‌های دکتر محسن هشترودی در نشست بازخوانی اندیشه‌های مرحوم دکتر محسن هشترودی که روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ در انجمن آثار و مفاخر ...
تبریز

تبریز

بزرگداشت محسن هشترودی در بنیاد شهریار در بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (دوم آبان ۱۳۹۸) مراسم بزرگداشت پروفسور محسن هشترودی در محل بنیاد پژوهشی شهریار تبریز وابسته به فرهنگستان ...